Reklama
Sonda
News  UWAGA, UWAGA!!!

 

WIELKA PROMOCJA CENOWA!!!

NASZE CENY SPADAJ?! - KONIEC Z 19,90 Z? - TERAZ ZA P?YT? CD ZAP?ACISZ JEDYNIE 12,00 Z?.

 NIE PRZEGAP OKAZJI I ZAMÓW JU? DZI?. 


 Nasi Partnerzy Biznesowi.

 Szanowni Klienci, 

Obecnie, nasze produkty mo?ecie znale?? rownie? 

na stronach internetowych naszych Partnerów Biznesowych, 

z którymi mamy zaszczyt wspó?pracowa?.

 

                                                                                                

 

                                                                 

 

                                                                                     

   
  Kartka z j?zyka polskiego.   

Drodzy Czytelnicy naszego portalu, zgodnie z zapowiedzi?, pragniemy przedstawi? Wam twórczo?? Tadeusza Borowskiego i Jego Opowiadania Obozowe.

TADEUSZ BOROWSKI ?y? w latach 1922 – 1951. Studiowa? polonistyk? na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Podczas wojny pracowa? w firmie budowlanej. W 1943 roku trafi? do obozu koncentracyjnego w O?wi?cimiu a nast?pnie do obozów w Niemczech, w Netzweiller ko?o Sttutgartu i w Dachau. Po wojnie przebywa? w Monachium. Do kraju powróci? w 1946 roku i zaanga?owa? si? politycznie. Zawierzy? wtedy komunistycznej ideologii i da? si? uwik?a? w stalinizm. Rozczarowany sowieckim totalitaryzmem, pope?ni? samobójstwo. Jest autorem opowiada? o tematyce ?agrowej, zebranych w tomach: Byli?my w O?wi?cimiu, Kamienny ?wiat, Opowiadania z ksi??ek i gazet oraz Po?egnanie z Mari?. Tworzy? równie? poezje, pisa? felietony i uprawia? publicystyk?.

OPOWIADANIA OBOZOWE Borowski napisa? pod wp?ywem osobistych prze?y?. Od 1944 roku, by? bowiem wi??niem obozów niemieckich. 1 maja 1945 roku zosta? wyzwolony przez Amerykanów. Tote? obóz i sytuacje wspó?wi??niów zna? z autopsji i opisa? j? z niezwyk??, ale pozbawion? emocji, wiarygodno?ci?.

Najbardziej znany tom pt. Po?egnanie z Mari?, wyda? w 1948 roku. Przyjrzyjmy si? bli?ej tematyce i konstrukcji opowiada? z tego cyklu.

Narratorem, a jednocze?nie bohaterem jest Tadeusz. Nie mo?na jednak uto?samia? go z autorem, chocia? wskazywa?oby na to jego imi?, pobyt w obozie oraz funkcja, jak? tam pe?ni?. Obaj bowiem, czyli i autor i bohater, byli vorarbeiterami, to jest wianiami funkcyjnymi, a tym samym mieli doro?li uprzywilejowan? pozycje w obozie. Pami?tajmy jednak, ?e Borowski, przebywaj?c w obozie, nie uleg? zlagrowaniu, o czym ?wiadcz? zeznania ?wiadków. Wr?cz przeciwnie niejednokrotnie okazywa? wspó?czucie i oferowa? pomoc wspó?wie?niom. Natomiast Tadek, bohater opowiada?, jest wi??niem zlagrowanym, czyli pozbawionym ludzkiej wra?liwo?ci, moralnie okaleczonym przez wojne.

Tadek, jako wiezie? ma mocn? pozycje w obozie, przebywa w nim do?? d?ugo i zd??y? si? niejako zadomowi? w obozowych realiach. Post?puje jak odcz?owieczony, wyzbyty moralno?ci egoista, który za wszelk? cen? próbuje prze?y?. Jest w?a?ciwie reprezentantem wie?niów zlagrowanych, których w obozach by?o wielu. A oto ich cechy:

-          my?l? tylko kategoriami obozowymi

-          s? uprzedmiotowieni, ich ?ycie ogranicza si? do sfery fizjologicznej

-          wyzbywaj? si? wszelkich ludzkich emocji, nawet przera?enia i pogardy wobec z?a, staj? si? "lud?mi z kamienia", a wiec nieczu?ymi, wyznaj?cymi moralno?ci „odwróconego Dekalogu”, zag?uszaj?cymi w sobie wyrzuty sumienia, maj? zupe?nie wyniszczony system nerwowy i s? skupieni tylko na sobie, wobec innych za? przejawiaj? oboj?tny, a nawet wrogi stosunek.

Tadka poznajemy równie? z innej perspektywy i w nieco innej rzeczywisto?ci, a mianowicie  poza obozem, gdy mieszka w okupowanej przez Niemców Warszawie.  Obrazuje to szczególnie opowiadanie Po?egnanie z Mari?. Tadeusz jako pracownik firmy budowlanej, stró? nocny i magazynier, jest bezwzgl?dny i twardy. Ca?kiem dobrze sobie radzi w okupacyjnej rzeczywisto?ci,  p?dzi nawet bimber i wchodzi w niejednoznaczne uk?ady z Niemcami, robi?c z nimi interesy. Nie ma skrupu?ów ani poczucia wstydu, ?e w pewnym sensie kolaboruje z Niemcami. Bardziej liczy si? dla niego cel, czyli prze?ycie za wszelk? cen?, zorganizowanie sobie w miar? przyzwoitej egzystencji w okupowanej ojczy?nie. Natomiast jako narzeczony Marii, wydaje si? by? zupe?nie innym m??czyzna, jest wra?liwy, uduchowiony i oczytany, rozmawia z Mari? o filozofii i poezji, sam zreszt? jest pocz?tkuj?cym poet? oraz studentem polonistyki. Borowski konstruuj?c w ten sposób swojego bohatera, chcia? da? do zrozumienia czytelnikowi, ?e wojna zniszczy?a niejako kultur? i duchowe dziedzictwo, obna?y?a k?amstwo literatury i sztuki, które nie s? ?adnym antidotum na z?o i okrucie?stwo ?wiata.

Uduchowiony intelektualista mo?e by? jednocze?nie bezwzgl?dnym kolaborantem, my?l?cym tylko o pieni?dzach i  odrzucaj?cym potrzebe walki z okupantem.

Borowski w swoich opowiadaniach u?wiadamia czytelnikowi, ?e: Cz?owiek ?atwo poddaje sie z?u a heroizm zdarza sie bardzo rzadko w ekstremalnych, trudnych sytuacjach.

W okrutnej rzeczywisto?ci, jak? by?a wojna, wiekszo?? ludzi nie potrafi ocali? humanitarnych warto?ci, takich jak: mi?o??, przyja??, wspó?czucie i lito??, altruizm i po?wiecenie. Borowski stwierdza wprost: „Kto prze?y? obóz, nie mo?e pozosta? czysty i niewinny”. Na uwage zas?uguje fakt, ?e autor zastosowa? nowatorsk? technike, tzw. behawioryzm, czyli opisa? jedynie zachowania bohaterów, zrezygnowa? z introspekcji, wyeliminowa? sfere psychologiczn?, emocjonaln? i etyczn?. Wa?ne jest równie? to, ?e ukaza? obóz z perspektywy wi?zienia, zrezygnowa? z wszechwiedz?cego narratora i pozbawi? swoj? relacj? odautorskich komentarzy, tak by czytelnik sam zmierzy? sie z tragiczn? wymow? utworu.

 

Opracowa?a: Ma?gorzata Choroma?ska, autorka tekstów z j?zyka polskiego na p?ytach CD

 

Zapraszamy do cz?stych odwiedzin naszej strony internetowej, na której znajdziecie niezb?dne informacje polonistyczne, pomocne zarówno w szkole jak i w ?yciu.

 

Wysy?ajcie do nas tematy, o których chcieliby?cie przeczyta? na naszym portalu.

 
  Kartka z historii.

 

Drodzy Czytelnicy naszego portalu, zgodnie z zapowiedzi?, pragniemy przypomnie? Wam Najwa?niejsze etapy Wojny Obronnej Polski w 1939 roku.

 

1 wrze?nia 1939 roku, rozpocz??a si? agresja III Rzeszy na Polsk?. Niemiecki plan Fall „Weis” przewidywa? uderzenie z Prus i z po?udniowych Niemiec w kierunku na Warszaw?, odci?cie wojsk polskich na linii Wis?y i doj?cie do linii, ustalonej w tajnym protokole dodatkowym z sierpnia 1939 roku. Polski plan obronny „Zachód” zak?ada przyjecie bitwy w pasie nadgranicznym, a po rozpocz?ciu dzia?a? wojennych przez mocarstwa alianckie na Zachodzie, przej?cie do ofensywy.

Wojska niemieckie mia?y ogromn? przewag?. Przeciwko milionowi o?miuset tysi?com niemieckich ?o?nierzy, dysponuj?cych m.in. dwoma tysi?cami samolotów i prawie trzema tysi?cami czo?gów, Wojsko Polskie wystawi?o oko?o 900 000 ?o?nierzy, posiadaj?cych na wyposa?eniu 450 samolotów i 900 czo?gów, w wi?kszo?ci przestarza?ych.

Do legendy przesz?a obrona Poczty Polskiej w Gda?sku oraz dowodzonej przez majora Henryka Sucharskiego placówki wojskowej na Westerplatte.

Wojna mia?a charakter blitzkriegu, tj. wojny b?yskawicznej. Niemieckie jednostki pancerne próbowa?y zdobywa? Warszaw? ju? 8 wrze?nia.

Do najwiekszych bitew Wojny Obronnej Polski, nale?a?a bitwa nad Bzur?, podczas której Armia „Poznan” i Armia „Pomorze”, dowodzone przez genera?a Tadeusza Kutrzebe, próbowa?y przedrze? si? do Warszawy. Obron? Warszawy kierowa? pocz?tkowo genera? Walerian Czuma, a po utworzeniu Armii „Warszawa”, dowództwo przej?? genera? Juliusz Rómmel. Cywiln? obron? Warszawy kierowa? prezydent stolicy Stefan Starzynski.

Istotn? role w systemie obronnym Warszawy, odgrywa?a twierdza Modlin, której obron? dowodzi? genera? Wiktor Thommée.

Na kl?sk? Polski wp?yn??y czynniki mi?dzynarodowe. Wprawdzie ju? 3 wrze?nia Anglia i Francja wypowiedzia?y wojn? Niemcom, jednak nie podj??y ?adnych dzia?a? wojennych, a sam konflikt na Zachodzie, nazwany zosta? „?mieszn? wojn?”. 12 wrze?nia na spotkaniu w Abbeville, rz?dy Anglii i Francji uzgodni?y wstrzymanie jakichkolwiek dzia?a? militarnych przeciwko wojskom niemieckim. 17 wrze?nia, ?ami?c prawo mi?dzynarodowe, Armia Czerwona rozpocz??a agresje przeciwko Polsce. W tej sytuacji, w nocy z 17 na 18 wrze?nia, rz?d polski zdecydowa? si? na przekroczenie granicy rumu?skiej. 28 wrze?nia skapitulowa?a Warszawa, 29 wrze?nia Modlin, a 2 pa?dziernika Hel. Ostatni? bitw? na ziemiach polskich stoczy?a pod Kockiem Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”, dowodzona przez genera?a Franciszka Kleeberga, która skapitulowa?a 5 pa?dziernika 1939 roku.

 

Opracowa?: Krzysztof Pogorzelski, autor tekstów z historii na p?ytach CD

 

 

Zapraszamy do cz?stych odwiedzin naszej strony internetowej, na której zawsze znajdziecie niezb?dne informacje historyczne, pomocne zarówno w szkole jak i w ?yciu.

 

Wysy?ajcie do nas tematy, o których chcieliby?cie przeczyta? na naszym portalu.
 Teraz mo?esz kupi? taniej opracowane materia?y na mp3.

  Bior?c pod uwag? jak bardzo popularne staj? si? pliki mp3, dla Waszej wygody postanowili?my wyda? serie naszych opracowa? w tym w?a?nie formacie. Pliki mo?na kopi? w naszym sklepie internetowym, a nast?pnie pobra? z dzia?u download. Szybko, prosto i tanio.
13-16 marca 2008 Targi Ksi??ki Edukacyjnej.

   Po raz drugi nasze Wydawnictwo wzi??o udzia? w Targach Ksi??ki Edukacyjnej Edukacja XXI. Targi odby?y si? w Pa?acu Kultury i Nauki w Warszawie. Cieszyli?my si? du?ym zainteresowaniem naszymi pomocami dydaktycznymi. Wszyscy odwiedzaj?cy nasze stoisko wystawowe stwierdzali jednog?o?nie takiego materia?u edukacyjnego jeszcze nie by?o.